הצעת החוקה

הצעת החוקה משנת 1986כוללת שלושה פרקים עיקריים:

הפרק העוסק בשיטת הממשל בישראל, פרק הקובע את זכויות האדם ופרק קובע את העקרונות לניהול החיים החברתיים במדינה.

 

הפרק העוסק בשיטת הממשל מבוסס על העקרון של יציגות ישירה ומחויבות של הנבחר לבוחריו. מעקרון זה נגזרת ההצעה להנהגת שיטת בחירות הכוללת הצבעה ישירה לראשות הממשלה; שיטה המשלבת בחירות אזוריות ויחסיות לכנסת וכן העלאה משמעותית של אחוז החסימה. עד כה אימצה הכנסת רק את סעיף הבחירה הישירה של ראש-הממשלה וחוקה למדינת ישראל פועלת להשלמת הרפורמה.

 

פרק זכויות האדם מציע לעגן בחוקה את הזכויות הבאות: שוויון לפני החוק, חופש הביטוי וההתאגדות, חופש העיסוק, חופש הדת והחופש מדת, חופש התנועה, חופש הדעה והמידע, חופש המצפון, הזכות לחינוך, הזכות לפרטיות ולהגנה על רשות היחיד, הזכות למשפט הוגן, חירות האדם וההגנה על כבודו, ועוד. עד כה אימצה הכנסת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד: חופש העיסוק.

 

הפרק המתווה את העקרונות לניהול החיים החברתיים מגדיר את מוסדות המדינה השונים ותפקידם בחברה. פרק זה עוסק במערכת המשפט, במוסד לביקורת המדינה, במשק המדינה, במינהל הציבורי, במפלגות, ברשויות המקומיות ועוד - הכל תוך אמונה כי המנגנונים השונים נועדו להעניק שירותים לאזרח ולפעול למען רווחתו ולמען איכות החיים במדינה.

 

 

 

 

לדף הראשי